Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky spracovaná pre Európsku Komisiu v súlade s  Rámcovou smernicou o vode, článkom 3 a Prílohou I 

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI Informácie o oprávnených orgánov v pôsobnosti Rámcovej smernice o vode a prvotnej charakteristike oblastí povodí v Slovenskej republike
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Článok 3, odsek 8 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23.októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (Ramcová smernica o vode)

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU

22.6.2004


jún 2005 (web-portál WISE)

TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

21.6.2004


3.9.2004 (web-portál WISE)

31.10.2006 (web-portál WISE, aktualizácia)

SPRACOVATEĽ SPRÁVY

RNDr. Eleonóra Bartková - Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
RNDr. Anton Kollár - Výskumný pstav voného hospodárstva , Bratislava
Ing. Jozef Vodný - Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Ing. Renáta Grófová - Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU Ing. Renáta Grófová - Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY -
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Správa bola zaslaná na Stále zastúpenie SR pri EÚ a v kópii na Európsku komisiu, MŽP SR - Sekcia vôd, MŽP SR - SZPZEU - Odbor záležitostí EÚ.

Správa bola predložená Komisii i prostredníctvom "reportovacieho" web-portalu WISE (http://wise.jrc.cec.eu.int/wfdview/php/index.php).

SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky spracovaná pre Európsku Komisiu v súlade s  Rámcovou smernicou o vode, článkom 3 a Prílohou I 

(Poznámka: Vystavené správy sú aktuálne k roku 2004. Aktualizácia údajov čl. 3 RSV bola vykonaná v roku 2006. Aktuálne údaje nie sú dostupné vo forme dokumentu vystaviteľného na web stránke). 

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook