Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2003 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie.

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Zhodnotenie kvality vôd a analytických metód použitých na dosiahnutie zhody so smernicou 76/160/EHS. Poskytnutie georeferenčných údajov rekreačných lokalít, údajov o dĺžke trvanie kúpacej sezóny a údajov o ukazovateľoch presahujúcich medzné hodnoty.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Čl. 13 smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie
  • Rozhodnutie Komisie 92/446/EHS o dotazníkoch týkajúcich sa smerníc v odvetví vody (v znení Rozhodnutia 95/337/EHS)
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU  -
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

27.12.2004

SPRACOVATEĽ SPRÁVY

RNDr. Elena Matisová - Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU Ing. Renáta Grófová - Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY -
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Správa bola podaná na EK cez Stále zastúpenie SR pri Európskej únii (tlačená verzia + wordový a excelový dokument na diskete).
SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2003 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie.

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook