Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Sektorová správa o implementácii smerníc pozmenených v súlade s článkom 2 smernice Rady 91/692/EHS, ktorou sa štandardizujú a racionalizujú správy o implementácii určitých smerníc vzťahujúcich sa k životnému prostrediu, VODA, Slovenská Republika, September 2005

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Sektorová správa predkladaná na EK ako jeden materiál je zložená zo sektorových správ o implementácii smerníc pokrývajúcich oblasť VODA (viď „Právne predpisy z ktorých vyplývajú reportingové povinnosti“), ktoré sú v článkoch týkajúcich sa podávania správ novelizované smernicou 91/692/EHS.

V správach je prezentovaný:

 • stav implementácie jednotlivých smerníc v SR,
 • informácie o počte a náležitostiach vydaných povolení na vypúšťanie nebezpečných látok Zoznamu I a Zoznamu II smernice 76/464/EHS,
 • výsledky z monitoringu nebezpečných látok v povrchových vodách,
 • výsledky z monitoringu kvality vôd vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb v SR a hodnotenie ich zhody s limitnými hodnotami stanovenými v príslušných predpisoch,
 • informácie o aplikovaní smernice 78/176/EHS na území SR,
 • informácie o počte a náležitostiach povolení na vypúšťanie nebezpečných látok  Zoznamu I a Zoznamu II smernice 80/68/EHS do podzemných vôd,
 • hodnotenie kvalite vody využívanej na odber pre pitnú vodu, systém kategorizácie vôd využívaných na odber pitnej vody do kategórií kvality A, B, C (resp. A1, A2, A3),
 • informácie o použitých metódach odoberania a analýzy vzoriek vody.
 • Súčasťou každej správy sú i informácie o transpozícii príslušných právnych predpisov ES do právneho systému SR.
Sektorové správy boli spracované z údajov za SR dostupných pre reportované obdobie rokov 2002-2004 za aktívnej spolupráce Slovenského hydrometeorologického ústavu, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica, Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • Smernica Rady 91/692/EHS, ktorou sa štandardizujú a racionalizujú správy o implementácii určitých smerníc vzťahujúcich sa k životnému prostrediu
 • Smernica Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva a jej dcérske smernice
 • Smernica Rady 82/176/EHS z 22. marca 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu
 • Smernica Rady 83/513/EHS z 26. septembra 1983 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie kadmia
 • Smernica Rady 84/156/EHS z 8. marca 1984 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi nepoužívajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu
 • Smernica rady 84/491/EHS o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie hexachlórcyklohexánu
 • Smernica Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie niektorých nebezpečných látok uvedených v zozname I prílohy k smernici 76/464/EHS
 • Smernica Rady 78/659/EHS z 18. júla 1978 o kvalite sladkých povrchových vôd, vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb
 • Smernica Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z  priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého
 • Smernica Rady 79/923/EHS z 30. októbra 1979 o kvalite vôd mäkkýšov
 • Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami
 • Smernica Rady 75/440/EHS zo 16. júna 1975 týkajúca sa požadovanej kvality povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch
 • Smernica Rady 79/869/EHS z 9. októbra o metódach merania a frekvencii odoberania vzoriek a analýzy povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch
 • Rozhodnutie Komisie 95/337/ES z 25. júla 1995, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/446/EHS z 27. júla 1992 o dotazníkoch pre smernice sektora vôd
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.9.2005
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

26.9.2005

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • Mgr. Marcela Dobiášová, SHMÚ, Bratislava - Sektorová správa k smernici 78/659/EHS
 • Mgr. Andrea Ľuptáková, SHMÚ, Bratislava  - Sektorová správa k smernici 80/68/EHS
 • RNDr. Andrea Májovská, SHMÚ, Bratislava  - Sektorová správa k smernici 76/464/EHS
 • Ing. Lea Mrafková, PhD., SHMÚ, Bratislava  – Sektorová správa k smernici 76/464/EHS
 • Ing. Lýdia Bekerová, MŽP SR, Bratislava  - Sektorová správa k smernici 75/440/EHS, 79/869/EHS
 • Ing. Tibor Dobiáš, MŽP SR, Bratislava  - Sektorová správa k smernici 78/659/EHS
 • Ing. Ľudmila Strelková, Ministerstvo MŽP SR, Bratislava  - Sektorová správa k smernici 76/464/EHS, 80/68/EHS,
 • Mgr. Oľka Trcková, MŽP SR, Bratislava   - Sektorová správa k smernici 78/176/EHS
 • Ing. Elena Büchlerová, PhD., VÚVH, Bratislava  - Sektorová správa k smernici 75/440/EHS
 • Ing. Margita Mináriková, SVP, š.p. Banská Štiavnica - Sektorová správa k smernici 79/869/EHS
 • Ing. Renáta Grófová, SAŽP, Banská Bystrica - Sektorová správa k smernici 79/923/EHS
KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
 • Ing. Renáta Grófová, SAŽP Banská Bystrica
 • RNDr. Elena Fatulová, MŽP SR, Bratislava
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Marián Supek, Generálny riaditeľ Sekcie vôd MŽP SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Sektorová správa bola dňa 26.9.2005 prostredníctvom SAŽP odoslaná v tlačenej verzii i v elektronickej podobe poštou cez Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii na Európsku komisiu, DG Environment.
SPRÁVA

Sektorová správa o implementácii smerníc pozmenených v súlade s článkom 2 smernice Rady 91/692/EHS, ktorou sa štandardizujú a racionalizujú správy o implementácii určitých smerníc vzťahujúcich sa k životnému prostrediu, VODA, Slovenská Republika, September 2005

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook