Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Workshop zameraný na stav životného prostredia v kontexte globálnych megatrendov mal pozitívnu odozvu

autor:  SAŽP, 29.05.2017,  zobrazené 628 krát

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) zorganizovalo 25. mája 2017 v Bratislave workshop Stav životného prostredia Slovenskej republiky v kontexte globálnych megatrendov.

Na podujatí sa zúčastnilo takmer 60 odborníkov z rôznych oblastí - zástupcovia štátnej správy, samosprávy, Slovenskej akadémie vied, univerzít, odborných organizácií, ako aj mimovládnych organizácií. Workshop bol zameraný na prezentáciu hlavných zistení o stave životného prostredia Slovenskej republiky a získanie spätnej väzby na zmenenú štruktúru Správy o stave životného prostredia SR v roku 2015.

Prostredníctvom panelovej diskusie bola odprezentovaná problematika Globálne megatrendy a implikácie pre Slovenskú republiku, ktorá bola zaradená ako „téma roka 2015“ v posledne publikovanej Správe o stave životného prostredia Slovenskej republiky. MŽP SR v spolupráci so SAŽP chce pokračovať v prezentovaní vybraných tém v rámci Správ o stave životného prostredia aj v nasledujúcich rokoch a vo väzbe na túto snahu sa uskutočnila diskusia k výberu „témy roka 2016“.

Obohatením workshopu bola účasť zástupkyne z inštitúcie CENIA (Česká informační agentura životního prostředí), ktorá informovala o  prístupe k tvorbe Správy o stave životného prostredia v Českej republike, ako aj  o hlavných zisteniach o stave životného prostredia Českej republiky.

Podujatie malo veľmi pozitívnu odozvu, čo potvrdili nielen prezentované názory na problematiku životného prostredia z pohľadu rôznych subjektov, ale aj  aktívna a podnetná diskusia zo strany zúčastnených s významným prínosom pre skvalitňovanie a optimalizovanie publikovania informácií o životnom prostredí.

Workshop sa uskutočnil ako jedno zo sprievodných podujatí Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm 2017.

 < Späť

Facebook