Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

               hypericum 2004 – celoslovenské kolo

Propozície a informácie k súťaži

 

V mesiacoch apríl – jún 2004 sa v strediskách environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia uskutočnili regionálne kolá prírodovedeckej súťaže Hypericum 2004. Ďalšie regionálne kolo prebehlo pod vedením pracovníkov Národného parku Nízke Tatry. Tieto regionálne súťaže vyústia do celoslovenského kola Hypericum 2004.

 

Dátum konania: 23.jún 2004

Miesto konania: SEV Drieňok, Teplý vrch

Orientačný časový harmonogram:

10,00 – 10,45           Prezentácia účastníkov, občerstvenie

11,00                       Začiatok súťaže

13,00                       Predpokladané ukončenie súťaže

13,00 – 14,00           Obed

14,00 – 14,30           Vyhodnotenie súťaže

14,30 – 15,30           Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien, záver podujatia

 

Účastníci súťaže:

Súťaže sa zúčastňujú víťazné družstvá regionálnych kôl (t.j. len tie, ktoré sa umiestnili na prvom mieste). Spolu sa teda celoslovenskej súťaže Hypericum 2004 zúčastní 7 družstiev. Družstvo tvoria 3       súťažiaci – deti vo veku 10 – 15 rokov.

 

Obsah súťaže:       Hypericum je prírodovedecká súťaž, ktorá sa však okrem poznávania prírodných hodnôt zameriava aj na poznanie zaujímavostí jednotlivých oblastí Slovenska. Prírodovedecká časť celoslovenskej súťaže bude zameraná na lesný ekosystém, čiže všeobecná téma je zhodná s témou regionálnych kôl. Časť botanická a zoologická  je zameraná na prírodu Drienčanského krasu a je doplnená i o niektoré najznámejšie druhy, hoci sa v danej lokalite nevyskytujú. Časť kultúrno-historická bude v tomto roku venovaná vstupu Slovenska do Európskej únie, zameriava sa teda na zaujímavosti Európskej únie a jej jednotlivých krajín.

 

Priebeh súťaže:     Súťaž bude prebiehať v interiéri i v exteriéri SEV Drieňok. Súťažné družstvá absolvujú vytýčenú trasu s piatimi stanoviskami. Na každom stanovisku odpovedajú na vylosované otázky. Družstvo sa môže o odpovedi poradiť a jeden člen     družstva odpovedá na otázku za celé družstvo. Družstvu sa meria čas, za aký absolvuje celú trasu. Čas nie je rozhodujúci pre počet bodov, v prípade zhodnosti výsledného počtu bodov sa však lepšie umiestni družstvo, ktoré absolvovalo trasu za kratší čas.

 

1. stanovisko – poznávanie hlasov živočíchov (10 živočíchov – spolu 10 bodov)

2. stanovisko -  lesný ekosystém (5 otázok – spolu 5 bodov)

3. stanovisko – botanika (poznávanie bylín a drevín podľa obrázkov, konárikov, listov, kvetov, atď.) (10 otázok – spolu 10 bodov)

4. stanovisko – zoológia – poznávanie živočíchov podľa obrázkov, prípadne exponátov (10 otázok – spolu 10 bodov)

5. stanovisko – Európska únia (5 otázok – 5 bodov)

spolu maximálny počet - 40 bodov

 

Odborná porota:    RNDr. Ľuboš Čillag – predseda poroty

                              Ing. Tomáš Kizek

                              RNDr. Soňa Bognárová

 

Organizačné pokyny:

Ø      dopravu na Teplý vrch a späť zabezpečia jednotlivé SEV, ktoré organizovali regionálne kolá Hypericum 2004

Ø      súťažiaci budú na deň konania súťaže poistení pre prípad úrazu

Ø      účastníkov súťaže budú na súťaž sprevádzať – pracovník SEV, prípadne aj učiteľ

Ø      obed bude zabezpečený pre účastníkov súťaže, ich sprievod a organizátorov súťaže

Ø      všetci účastníci celoslovenského kola Hypericum 2004 budú okrem iných cien odmenení letným týždenným táborom v SEV Regetovka, okres Bardejov, ktorý sa uskutoční v druhej polovici júla 2004; podrobnejšie informácie o tábore dostanú účastníci v deň konania súťaže.

 

 

 


hypericum 2004 – celoslovenské kolo

Správa o súťaži

 

V mesiacoch apríl – jún 2004 sa v strediskách environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia uskutočnili regionálne kolá prírodovedeckej súťaže Hypericum 2004. Víťazné družstvá z týchto regionálnych kôl postúpili do celoslovenského kola Hypericum 2004.

 

Dátum konania: 23.jún 2004

Miesto konania: SEV Drieňok, Teplý vrch

Program podujatia:

10,00 – 10,45  Prezentácia účastníkov

11,00              Začiatok súťaže

13,30              Ukončenie súťaže

13,30 – 14,30  Obed

14,30 – 15,00  Vyhodnotenie súťaže

15,00 – 16,00  Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien, záver podujatia

 

Účastníci súťaže:    

Súťaže sa zúčastnili víťazné družstvá regionálnych kôl. Spolu bolo na celoslovenskú súťaž Hypericum 2004 pozvaných 7 družstiev a zúčastnilo sa jej 6 družstiev (jedno družstvo z organizačných dôvodov na súťaž prísť nemohlo). Družstvo tvorili 3 súťažiaci – deti vo veku 10 – 15 rokov.

 

Obsah súťaže:          Hypericum je prírodovedecká súťaž, ktorá sa však okrem poznávania prírodných hodnôt zameriava aj na poznanie zaujímavostí jednotlivých oblastí Slovenska. Prírodovedecká časť celoslovenskej súťaže bola zameraná na lesný ekosystém. Časť botanická a zoologická  bola zameraná na prírodu Drienčanského krasu a bola doplnená i o niektoré najznámejšie druhy, hoci sa v danej lokalite nevyskytujú. Časť kultúrno-historická bola v tomto roku venovaná vstupu Slovenska do Európskej únie, zamerala sa teda na zaujímavosti Európskej únie a jej jednotlivých krajín.

 

Priebeh súťaže:       Súťaž prebiehala v interiéri i v exteriéri SEV Drieňok. Súťažné družstvá absolvovali vytýčenú trasu s piatimi stanoviskami. Na každom stanovisku odpovedali na otázky.

 

Odborná porota pracovala v zložení:     RNDr. Ľuboš Čillag – predseda poroty

                                                           Ing. Tomáš Kizek

                                                           RNDr. Soňa Bognárová

 

Výsledky súťaže:

1. miesto – ZŠ Jenisejská, Košice                            38,5 bodov

2. miesto – 8-ročné gymnázium, Rimavská Sobota    37,5 bodov

3. miesto – ZŠ Čachovský rad, Vrútky                      36,5 bodov

4. miesto – ZŠ Nitrainske Hrnčiarovce                      34,5 bodov

5. miesto – ZŠ Chmeľová, okr. Bardejov                   31,5 bodov

6. miesto – ZŠ Nemecká                                        28,5 bodov

 

Nadväznosť súťaže: Družstvá, ktoré sa v celoslovenskom kole súťaže Hypericum 2004 umiestnili na 1. – 3. mieste, budú reprezentovať SAŽP na environmentálnej súťaži „Deti prírode“, ktorú v septembri 2004 organizuje SAŽP v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom a so Združením lesníčiek Slovenska.

 

 

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook